معاون اسبق شهرداری تهران

شمشیر را از روز اول در مقابل پرسنل شهرداری تهران از رو بستند!
سخنان صریح «تشکری هاشمی» در مورد 4 سال بی‌مهری با پرسنل شهرداری تهران؛

شمشیر را از روز اول در مقابل پرسنل شهرداری تهران از رو بستند!